Make your own free website on Tripod.com

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่
----------------

รายได้ภาษีอากร                                                                            รวมทั้งสิ้น           8,779,500.-           บาท

1. หมวดภาษีอากร                                                                                              รวมเป็นเงิน         8,779,500.-           บาท
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่                                                                             จำนวน                        30,000.-            บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าของปีที่ผ่านมา
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                จำนวน                     100,000.-            บาท             
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.3 ภาษีป้าย                                                                                          จำนวน                       22,000.-             บาท
คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.4 ภาษีสุรา                                                                                          จำนวน                   500,000.-             บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรมากกว่าที่ประมาณการไว้
1.5 ภาษีสรรพสามิต                                                                            จำนวน                   2,600,000.-         บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรมากกว่าที่ประมาณการไว้
1.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                            จำนวน                     400,000.-            บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรมากกว่าที่ประมาณการไว้
              1.7  อากรรังนกอีแอ่น                                                                           จำนวน                        2,000.-              บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
1.8 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อลื่น                                จำนวน                                   -              บาท
คำชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้
1.9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                จำนวน                   5,000,000.-           บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                         จำนวน                     80,000.-               บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
1.11 ค่าภาคหลวงแร่                                                                           จำนวน                      20,000.-              บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                             จำนวน                     25,000.-              บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรสูงกว่าที่ประมาณการไว้

1.13 อากรการฆ่าสัตว์                                                                         จำนวน                      500.-   บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรสูงกว่าที่ประมาณการไว้
  1. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร                                                รวมทั้งสิ้น            661,500.-              บาท
  2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                                  รวมเป็นเงิน         156,500.-           บาท

1.1 ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร                           จำนวน                         500.-                บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.2 ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนอาคาร                                       จำนวน                       5,000.-               บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจัดเก็บได้ต่ำกว่ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้
1.3 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจร                                                       จำนวน                       50,000.-             บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าที่ประมาณการไว้
1.4 ค่าปรับผิดสัญญา                                                                           จำนวน                      100,000.-           บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับสูงกว่าที่ประมาณการไว้
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์          จำนวน           1,000.-           บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับสูงกว่าที่ประมาณการไว้

  1. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                       รวมเป็นเงิน            50,000.-              บาท

2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก                                                                        จำนวน                      50,000.-              บาท
คำชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับสูงกว่าที่ประมาณการไว้

  1. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์                                         รวมเป็นเงิน         400,000.-              บาท

3.1 รายได้จาการจำหน่ายน้ำประปา                                 จำนวน                   400,000.-              บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

  1. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                               รวมเป็นเงิน           55,000.-               บาท

4.1 ค่าขายแบบแปลน                                                                         จำนวน                     50,000.-               บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ที่มาซื้อแบบแปลนเพิ่มมากขึ้น
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                             จำนวน                     5,000.-                 บาท

คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

รายได้จากทุน

 

 

เงินช่วยเหลือ                                                                            รวมทั้งสิ้น               7,400,000.-           บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน                                                                   รวมเป็นเงิน       7,400,000.-           บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                        จำนวน                   3,900,000.-           บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                         จำนวน                           3,500,000.-           บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจัดสรรจริง