Make your own free website on Tripod.com

รายชื่อสมาชิก อบต.ห้วยน้ำขาว  อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

หมู่ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

รูป

1

นายบุญสม   หวังสป

ประธานสภา อบต.

 

 

2

นายพิชิต     สูหลำ

เลขานุการสภา อบต.

 

 

3

นายร้อหมาด  คลองมดคัน

สมาชิกสภา อบต.

 

 

4

นายสินธิ์     หมอน้ำร้อน

สมาชิกสภา อบต.

 

5

นายแอ  เหลนเพ็ชร 

สมาชิกสภา อบต.

 

6

นายสมกิจ    ลูกเหล็ม

สมาชิกสภา อบต.

 

7

นายอบดลก้อเดช  เหลนเพ็ชร

สมาชิกสภา อบต.

 

8

นายบูสาด     ผิวดำ

สมาชิกสภา อบต.

 

9

นายอุทัย     อุ่นใจ  

สมาชิกสภา อบต.

 

10

นายสุเทพ     คลองแค

สมาชิกสภา อบต.

 

11

นายวิษรุทธิ์   ลูกหยี 

สมาชิกสภา อบต.

 

12

นายปลอด    ผลาสิน

สมาชิกสภา อบต.

 

13

นายหมีด     ผิวดำ        

สมาชิกสภา อบต.

 

14

นายสมศักดิ์   ขนานใต

สมาชิกสภา อบต.

 

15

นายสมพร   นาดี  

สมาชิกสภา อบต.

 

16

นายสม่าแอ    มารยา

สมาชิกสภา อบต.

 

17

นายสุวรรณ   ชลธี   

สมาชิกสภา อบต.

 

18

นายวิเศษ     เหมบุตร

สมาชิกสภา อบต.

 

19

นายอ้าหมูด   ประจำน้อย

สมาชิกสภา อบต.

 

20

นายบูสัน   หวังสป

สมาชิกสภา อบต.