Make your own free website on Tripod.com

  การเมืองการบริหาร

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
abt 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว  ประกอบด้วย
              (1)  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน  20  คน  โดยมีประธานสภา อบต.1  คน   รองประธานสภา อบต.1  คน   และเลขานุการสภา  1  คน  ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งหมด  20  คน  ประกอบด้วย
                        1.  นายบุญสม   หวังสป                              2.  นายพิชิต     สูหลำ
                        3.  นายร้อหมาด  คลองมดคัน                    4.   นายสินธิ์     หมอน้ำร้อน
                        5.  นายแอ  เหลนเพ็ชร                               6.  นายสมกิจ    ลูกเหล็ม
                        7.  นายอบดลก้อเดช  เหลนเพ็ชร                             8.  นายบูสาด     ผิวดำ
                        9.  นายอุทัย     อุ่นใจ                                   10.  นายสุเทพ     คลองแค
                        11.  นายวิษรุทธิ์   ลูกหยี                             12.  นายปลอด    ผลาสิน
                        13.  นายหมีด     ผิวดำ                                 14.  นายสมศักดิ์   ขนานใต้
                        15.  นายสมพร   นาดี                                  16.  นายสม่าแอ    มารยา
                        17.  นายสุวรรณ   ชลธี                                18.  นายวิเศษ     เหมบุตร
                          19.   นายอ้าหมูด   ประจำน้อย                 20.  นายบูสัน   หวังสป

              ทำหน้าที่  -  หน้าที่ทางนิติบัญญัติ    และควบคุมฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
       ส่วนตำบล
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     จำนวน  1  คน     เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ 
                คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว    ประกอบด้วย
                        1.  นายวิเวก     ผิวดำ                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                        2.  นายสมชาย    ก๊กใหญ่                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                  
                ทำหน้าที่     กำหนดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมาย  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
                ส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล   ประกอบด้วย

  1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหาร ส่วนตำบล   หรือกิจการใดที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่น

ที่ได้รับมอบหมาย
2)   ส่วนการคลัง   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี   การพัสดุและทรัพย์สิน  การงบประมาณ
      งานผลประโยชน์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. ส่วนโยธา  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ที่มา : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล